ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Обавјештавају се ученици 9. разреда да се ученик генерације у школској 2020/2021. години бира на основу Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи (Службени гласник Републике Српске број: 12/21).
За ученика генерације у основној школи бира се један ученик деветог разреда школе који је од другог до деветог разреда у комплетном школовању  имао општи успјех одличан на крају школске године, примјерно владање током цјелокупног основног васпитања и образовања, те остварена постигнућа у ваннаставним и/или ваншколским активностима.
Приједлог кандидата за ученика генерације у школи може дати: одјељењски старјешина, одјељењска заједница ученика, одјељењско вијеће школе, савјет родитеља и савјет ученика школе.
Рок за  достављање приједлога је   до 21.5.2021. године са назнаком „Комисија за спровођење поступка за избор ученика генерације“. (Приједлог у писаној форми  оставити код педагога школе.)

У поступку избора ученика генерације у школи бодују се:

  • општи успјех ученика током основног васпитања и образовања,
  • резултати на такмичењима из наставних предмета прописаних наставним планом и програмом,
  • резултати на такмичењима у ваннаставним активностима,
  • резултати на такмичењима у ваншколским активностима,
  • руковођење дјељењском заједницом,
  • руковођење савјетом ученика,
  • гласови наставничког вијећа.

Ученици који су предложени за ученика генерације дужни су да доставе Комисији потребну документацију у периоду до  26.5.2021. године, са назнаком „Комисија за спровођење поступка за избор ученика генерације.  (Доставити оригинале докумената у затвореној коверти)
Под документацијом се подразумијевају: ђачка књижица, свједочанства о завршеним разредима, сертификати, увјерења, потврде, признања и друга документа којима се доказује постигнути успјех и постигнућа, а која је издао надлежни орган, привредно друштво, установа или организација, у писаном облику, и која је овјерило и потписало овлаштено лице. Наведену документацију доставити педагогу школе.
Рок за проглашење ученика генерације је седам дана од дана завршетка наставе за ученике завршног разреда, прописаног Правилником о школском календару за одређену школску годину, који доноси министар просвјете и културе.    Непотпуна и неблаговремена документација се неће узети у разматарање.

Предсједник комисије за избор ученика генерације,
Бојана Радановић, педагог школе